Informace o zpracování osobních údajů

Společnost MIBCON a.s., se sídlem Pod kopcem 31/3, 147 00 Praha 4, IČ: 278 92 743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 11831 (dále jen „MIBCON“), jako správce osobních údajů tímto ve smyslu čl. 13, resp. 14, Nařízení (EU) 2016/679, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“), plní svou zákonnou povinnost a poskytuje subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou či budou správcem zpracovávány, následující informace: 

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů získaných na tomto marketingovém webu dwc.mibcon.cz

Zpracovávané údaje

MIBCON zpracovává osobní údaje poskytnuté uživateli webové stránky dwc.mibcon.cz. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa. 

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává MIBCON za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek a další aktivitě na webových stránkách. 

Účel

MIBCON zpracovává osobní údaje za účelem nabídky a propagace našich služeb a produktů. Zpracování probíhá pouze při vyplnění formuláře a po udělení vašeho souhlasu.

Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci MIBCON zpracovává MIBCON při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává MIBCON statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe přizpůsobit jejich obsah.

Doba zpracování

Obchodní sdělení jsou zasílána kontaktním osobám partnera nebo uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu. 

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává MIBCON po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.  

Zpracovatel a způsob zpracování

Následující Zpracovatelé zpracovávají Osobní údaje jménem Správce dle jeho pokynů a v souladu s Účely: 

Společnosti ze skupiny MIBCON:

  • Mibcon a.s. IČO 27892743

Externí společnosti:

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. MIBCON klade při jejich zpracování velký důraz na technické a organizační zabezpečení zpracovávaných údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení, ztrátě, zpracování či zneužití. 

Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány mlčenlivostí a tento závazek trvá i po skončení spolupráce s MIBCON.

Likvidace údajů

Správce zajistí likvidaci (výmaz) příslušných osobních údajů dnem následujícím po uplynutí doby Zpracování.   

Práva subjektu údajů:

  • právo přístupu k informacím o zpracování, 
  • právo na opravu,       
  • právo na výmaz,  
  • právo na omezení zpracování, 
  • právo na vysvětlení, 
  • právo na odstranění závadného stavu, 
  • právo vznést námitku proti zpracování, 
  • právo na přenositelnost, 
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;   

Kontaktní údaje správce pro uplatnění výše uvedených práv: gdpr@mibcon.cz 

Správce má vůči subjektu údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů oznamovací povinnost v případě porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů.